тов «ІНІЯ»

Виконує підводно-технічні роботи будь-якої складності, а саме: паспортизація гідротехнічних споруд (ГТС), інженерне обстеження (у т.ч. водолазне) та оцінка технічного стану ГТС, проектні роботи з капітального ремонту, посилення, реконструкції та оновлення ГТС загалом та їх конструктивних елементів, виконання усіх видів робіт з ремонту ГТС загалом та їх конструктивних елементів у т.ч. із застосуванням сучасних полімерних матеріалів ТМ «MAPEI» та інших, підводне електродугове зварювання, електрокисневе різання, днопоглиблювальні та промірні роботи, видалення та переміщення ґрунтів, рівняння «постелі», видалення перешкод, обстеження акваторій, прокладання трубопроводів, кабелів, підводний судноремонт та обстеження суден при підводному опосвідченні, а також судноремонтні та суднопідіймальні роботи. ТОВ «ІНІЯ» володіє власною ремонтною базою, складом, обладнанням, спорядженням, основними засобами, професіоналами: інженерами – гідротехніками, корабелами, будівельниками, водолазами, промірною партією, судноремонтниками, які мають досвід роботи з портами, судноремонтними заводами, підприємствами Міністерства Інфраструктури України. ТОВ «ІНІЯ» має необхідні дозвільні документи та сертифікати на виконання вищезазначених робіт.

                                                                               

INIA LLC

Performs underwater technical works of any complexity, namely: certification of hydraulic structures (HS), engineering survey (including diving) and assessment of the technical condition of the HS, design work on major repairs, strengthening, reconstruction and renewal of the HS in general and their structural elements, performance of all types of repair work on the HS in general and their structural elements, including the use of modern polymeric materials of TM "MAPEI" and others, underwater electric arc welding, electro-oxygen cutting, dredging and measuring works, removal and relocation of soils. The equation of the "bed", removing obstacles, surveying the water area, laying pipelines and cables, underwater ship repair and inspection of vessels during underwater surveys, as well as ship repair and ship-lifting operations. INIA LLC has its own repair facility, warehouse, equipment, fixed assets, as well as specialists: hydraulic engineers, shipbuilders, builders and divers, measurers, ship repairers, who have experience working with ports, , shipyards, and enterprises of the Ministry of Infrastructure of Ukraine. INIA LLC has the necessary permits and certificates to perform the above works.